کتاب بازاریابی و مدیریت بازار(دکترروستا)

خواندن این کتاب از وظایف فروشنده خدمات و کالاست اگر نخوانید باخته اید!!!

5,000 ریال – خرید Loading