۷۹

این کتاب بسیار مفید برای کسانی که در زمینه ساخت گروه فروش و کادر فروش نیاز به تجربه دارند خواندن این کتاب بسی جای خوشحالی بنده را دارد چون باعث ایجاد انگیزه در فروش بیشتر شما دوستان میگردد./